ของที่ระลึกพิธีทางการทูตของกระทรวงสาธารณสุข

ของที่ระลึกพิธีทางการทูตของกระทรวงสาธารณสุข

สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศส่งมอบของที่ระลึกพิธีทางการทูตให้กับหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติตามผลหารือกับ ศปท.

สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ (สรป.) โดยนายแพทย์ภูษิต ประคองสาย เป็น ผอ.สรป. ได้หารือกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ เป็น ผอ.ศปท. เกี่ยวกับการเก็บรักษาของที่ระลึกจากพิธีทางการทูตที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับมา โดยการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศของคณะผู้บริหารและหรือข้าราชการ ได้พิจารณาถึงว่าของที่ระลึกแต่ละชิ้นนั้นมีมูลค่าและบางชิ้นไม่สามารถประเมินราคา ทั้งอาจมีความเสี่ยงจากการสูญหายได้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2557-2560) ครั้งที่ 2/2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให้นำของที่ระลึกดังกล่าว ซึ่งจัดเก็บไว้ที่ สรป. นั้น ส่งมอบไปจัดเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ และจัดแสดงไว้ที่หอประวัติศาสตร์สุขภาพ  เป็นการดำเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.โสภณ เมฆธน) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การส่งมอบเมื่อวันที่ 20 เมษายน และ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560   โดย จนท.สรป. และ คุณสุชาฎา วรินทร์เวช จาก ศปท. นำส่งมอบของที่ระลึกจากพิธีการฑูตกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 11 รายการ ให้แก่ จนท.ผู้รับผิดชอบหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับองค์กรภายในอาคารสุขภาพแห่งชาติ (สช., สวรส., สรพ.)  และหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การบริหารของสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0232.01/375 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศที่ สธ 0224.04/1453 ลว. 18 พฤษภาคม 2560   ดังรายการต่อไปนี้       

1. แผ่นเรซิ่นแกะสลักรูปนกยูงประดับมุก ตั้งบรโครงเรซิ่น จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

                                

 2. กรอบรูปโลหะภายในบรรจุโลหะแกะสลักรูปว่าววาบูลัน ประเทศมาเลเซีย (บรรจุในกล่องกระดาษสีแดง)

                                                            

3. ผ้าพันคอทอมือย้อมด้วยสีพื้นเมือง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (บรรจุในกล่องผ้าสีดำ)

                                                           

4. กรอบรูปไม้ภายในบรรจุกลองทองสัมฤทธิ์แกะสลักรูปตำนานและประวัติศาสตร์ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

                                                            

5. กรอบรูปโลหะภายในบรรจุแผ่นทองเหลืองแกะลายพระธาตุหลวงเวียงจันทร์บนผ้ากำมะหยี่สีแดง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                                                             

6. ถาดเงินทรงกลมแกะลายรูป นครวัด นครธม บรรจุในกล่องบุผ้าลายพื้นเมือง ราชอาณาจักรกัมพูชา

                                                              

7. กรอบรูปโลหะภายในเป็นแผ่นเงินแกะสลัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                                                              

8. โถเงินคู่ลายดอกไม้มีฝาปิด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (บรรจุในกล่องกำมะหยี่สีแดง)

                                                              

9. ถ้วยทองแดงแกะลายลงสี  (บรรจุในกล่องกำมะหยี่สีเขียว) (กำลังทำประวัติที่มา)

                                                              

10. โถไม้ประดับลวดลาย  (กำลังทำประวัติที่มา)

                                                               

11. กรอบรูปไม้ภายในบรรจุแผ่นเงินแกะสลัก มาจากการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RC) 

       สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต้ เป็นเจ้าภาพ ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงดิลี

                                                               

 

ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางตามเจตนารมณ์ของการกำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด ตามมาตรา 103 ดังกล่าวแล้ว