หอจดหมายเหตุ


  เอกสาร จำนวนโหลด ขนาด ดาวน์โหลด
เอกสารคู่มือสำหรับ Electronic Document Record Management 2058 1,651.48 kb
History of Records and Archives (Power Point) 4128 124.31 kb
ประชุมคณะกรรมการ จัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย ครั้งที่1/2552 2120 5,573.22 kb
โครงการอบรมความรู้สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 1 เรื่อง จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และประวัติศาสตร์ในระบบการทำงานสุขภาพ วันที่ 7-8 กันยายน 2558 231 522.69 kb
องค์ประกอบงานพิพิธภัณฑ์-จดหมายเหตุ 220 1,684.29 kb
การศึกษาวัตถุวัฒนธรรม 205 357.31 kb
ภาพถ่ายและบันทึกข้อมูล 206 380.05 kb
โจทย์ในการทำกิจกรรม รู้จักวัตถุ เอกสาร ภาพถ่าย 197 723.28 kb
ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ครั้งที่ 1/2558 140 450.67 kb