หอจดหมายเหตุ


  เอกสาร จำนวนโหลด ขนาด ดาวน์โหลด
เอกสารคู่มือสำหรับ Electronic Document Record Management 2029 1,651.48 kb
History of Records and Archives (Power Point) 4105 124.31 kb
ประชุมคณะกรรมการ จัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย ครั้งที่1/2552 2096 5,573.22 kb
โครงการอบรมความรู้สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 1 เรื่อง จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และประวัติศาสตร์ในระบบการทำงานสุขภาพ วันที่ 7-8 กันยายน 2558 207 522.69 kb
องค์ประกอบงานพิพิธภัณฑ์-จดหมายเหตุ 194 1,684.29 kb
การศึกษาวัตถุวัฒนธรรม 182 357.31 kb
ภาพถ่ายและบันทึกข้อมูล 183 380.05 kb
โจทย์ในการทำกิจกรรม รู้จักวัตถุ เอกสาร ภาพถ่าย 175 723.28 kb
ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ครั้งที่ 1/2558 120 450.67 kb