ประวัติศาสตร์


  เอกสาร จำนวนโหลด ขนาด ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนาวิชาการสังคมและสุขภาพ ปี 2552 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2552 1919 29.00 kb
Timeline บนเส้นทางสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า 1762 476.36 kb
โปสเตอร์สุขภาพชุมชน ภารกิจทางประวัติศาสตร์ 868 1,123.71 kb
Medicine and Public Health in Thai Historiography 1518 145.09 kb
เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย 1621 18,533.66 kb
การช่วงชิงมวลชน [1] 1150 103.12 kb
ขยายระบบสาธารณสุขชุมชน [1] 1249 116.64 kb
ขยายระบบสาธารณสุขชุมชน [2] 1619 106.72 kb
กาฬโรคระบาด [1] 1134 155.05 kb
กาฬโรคระบาด [2] 1007 137.45 kb