ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อำพล จินดาวัฒนะ) สปรส. ประชุม 3 พ.ค. 2543 การประชุมเรื่อง ระบบสุขภาพที่คนไทยต้องการ ประกอบด้วย 1.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "ระบบสุขภาพที่คนไทยต้องการ" [เฉพาะกลุ่มนักการเมือง นักพัฒนาผู้นำชุมชนและผู้แทนองค์กรต่างๆ] วันพุธ 3 พฤษภาคม 2543 2.การเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ระบบสุขภาพที่คนไทยต้องการ" 3.จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขฉบับพิเศษ #4 / 2543 [วารสาร 1 เล่ม 15 หน้า] 4.Video Presentation "ทำไมต้องปฏิรูประบบสุขภาพ" Workshop ทางความคิด ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ ฉบับที่ 9 ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 79 ห

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ประชุม คปรส. ประกอบด้วย 1.เอกสารประกอบการบรรยาย เื่อง กลไกการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับชาติ โดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2.สรุปความคืบหน้างานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [สปรส.] [10 สิงหาคม 2543] 3.เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง สรุปการดำเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพ 4.ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2543 [25 สิงหาคม 2543] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 90 หน้า

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ประชุม คปรส. ประกอบด้วย 1.ประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 1/2544 [วันที่ 29 มีนาคม 2544 เวลา 9.30 - 12.00 น.] ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล 2. ขอส่งมติและรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ ครั้งที่ 1 / 2544 [วันที่ 9 เมษายน 2544] 3.ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 / 2544 [วันที่ 25 มิถุนายน 2544] 4.ร่าง กำหนดการงานตลาดนัดปฏิรูป [ระบบ] สุขภาพ วันที่ 1 - 5  กันยายน 2544 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 118 หน้า

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ประชุม คปรส. ประกอบด้วย 1.การประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่4 / 2544 [วันที่ 16 พ.ย. 2544 เวลา 9.30 น.] ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2.ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 /2544 [30 พฤศจิกายน 2544] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 88 หน้า

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ประชุม คปรส. ประกอบด้วย 1.ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 / 2544 [19 กันยายน 2544] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 77 หน้า

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ประชุม คปรส. ประกอบด้วย 1.การประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2545 [วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2545 เวลา 9.30 น.]ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2.ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2545 [17 มกราคม 2545] 3.ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2545 [5 กุมภาพันธ์ 2545] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 58 หน้า

ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อำพล จินดาวัฒนะ) พระกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2543 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน 1.สรุปแผนการดำเนินงาน สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข [29 เมษายน 2543] 2.สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นจากกลุ่มย่อย การประชุมสัมมนาระดับชาติ "ระบบสุขภาพที่คนไทยต้องการ" 3.ร่าง ข้อสรุปจากการระดมสมอง สภาพทั่วไปของสภาวะสุขภาพ / ระบบสุขภาพ ที่อยากเห็น 4.ร่าง ผังการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 3 "ภูมิปัญญาประชาคม....สู่สุขภาพประชาชาติไทย"[วันที่ 15 / 17 สิง

ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อำพล จินดาวัฒนะ) ประกอบด้วย 1.สรุปการประชุมหารือเรื่องการแถลงข่าวและประเด็นสอบทาน 2.หารือทีม ศ. [2 พฤศจิกายน 2544 09.00 น.] 3.ประเด็นการตรวจสุขภาพประจำปี 4.รายงานการประชุม การรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 [วันที่ 31 ตุลาคม 2544 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี] 5.Work Shop ทีมงาน สปรส. 3 -5 ตุลาคม 2544 "หลอมใจ รวมพลัง สู่ปีที่ 2" [ด้วยเทคนิค AIC] 6.การเตรียมประชุม วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2544 7.ช่วยพัฒนารายชื่อคณะกรรมการ ฯ 8.แผนงบประมาณแผนงานสื่อสาธารณะ 9.แนวทางการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคีเตรือข่ายเ

ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อำพล จินดาวัฒนะ) ประกอบด้วย 1.เปรียบเทียบบทบาท ภารกิจและวิธีการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ และสำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 2.เวทีปฏิรูปเพื่อสุขภาพคนไทย คนไทยทุกข์ถ้วนหน้า ปี 2543 ป่วยง่าย - จ่ายแพง - ตายเพิ่ม [วารสาร 1 เล่ม 15 หน้า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม 2543] 3.ราชประสงค์ 2488 กองทุนสร้างสุขภาพ [3] นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ [เมดคอลไทม์ 16-31 มีนาคม 2543] 4.จดหมายข่าวเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพข้อเสนอเพื่อให้กองทุนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย สรุปจากการ สัมมนาเรื่อง กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ : มิติ

ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.รบ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อำพล จินดาวัฒนะ) ประกอบด้วย 1.สถานการณ์ระบบสุขภาพของสังคมไทย 2.คำปราศรัย เนื่งในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข [27 พฤศจิกายน 2542] ของ พณ.ฯ กร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 3.ร่าง บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ พ.ศ. .... 4.ประเด็นที่ควรจะครอบคลุมในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 5.การขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพ 6.เนื้อหาหลักสำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 7.กรอบแนวคิดในแผนสร้างความร่วมมือทางสังคม 8.แผนงานการสื่อสาารเพื่อสร้างพ