ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

ร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.ขอความร่วมมือในการชี้แจงหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ฯ 2.สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว [พ.ศ.2548] ลักษณะเอกสารเป็น A4 จำนวน 123 หน้า

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ความมั่นคงทางจิตใจ ประกอบด้วย 1.การพัฒนาสุขภาพจิตวิญญาณ : แนวคิด และแนวทางจากประสบการณ์ 2.ตัวแทนชาวพุทธถกความหมาย "จิตวิญญาณ" พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 3.มูลนิธิพุทธธรรม องค์กรชาวพุทธ และผู้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "การส่งเสริมการบริหารจิตเพื่อสุขภาพ [เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545] ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 4.สปรส. กับ "สุขภาวะทางจิตวิญญาณ" โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี 5.กรอบการทำงานรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ประกอบกระบวนการจัดทำ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 6.ความเป็นมา และ วัตถุประสงค์การประชุมปรึกษาหารือ "ขอบเขตความหมายสุขภาพมิติ ที่ 4" ณ ห้องประชุม 1 สปรส. วันพฤหัสบดีที่ 6 มี.ค. ...

เอกสารของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.เอกสารของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 2.ร่าง ฯ ที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ปรับปรุงตามมติของ คกก. [คณะพิเศษ] เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา ในวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ 3.ร่างพระราชบัญญติที่ผู้แทน สปรส. ยกร่างเสนอ คกก. [คณะพิเศษ] ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุ.ค. ๒๕๔๗ 4.ร่าง ฯ ที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ปรับปรุงตามมติของ คกก. [คณะพิเศษ] ในวันอังคารที่ ๑๙ต.ค. ๒๕๔๗ 5.ร่าง ฯ ที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ปรับปรุงตามมติของ คกก. [คณะพิเศษ] เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ 6.ร่าง ฯ ที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ป

เอกสารร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ แกนปฏิรูป ประกอบด้วย 1.มติการประชุมคณะอนุกรรมการ / คณะทำงานสื่อสารสาธารณะเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2543 [27 กันยายน] เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2.แผนสร้างความร่วมมือทางสังคมเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 3.รายงานทบทวนความรู้เรื่อง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดย ผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์,นพ.อนุวิทย์ สจริยกุล,นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 4.ขอเชิญร่วมประชุม ปรึกษาหารือ เรื่องการเคลื่อนไหวงานปฏิรูประบบสุขภาพ [1 ม.ค. 2544] 5.ขอเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือ [30...

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ แกนปฏิรูป ประกอบด้วย 1.การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง "การเคลื่อนไหวงานปฏิรูประบบสุขภาพ" ครั้งที่ 2/2543 วันจันทร์ที่ 6 พ.ย. 2543 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 16 หน้า

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ข้อสรุป "กลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ" ประกอบด้วย 1.กระบวนการสรรหาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2.ประเด็นการประชุมหารือ "สมัชชาสุขภาพ" 3.ข้อเสนอของหน่วยงานองค์กร ภาคี ประชาคม ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 86 หน้า

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. กฎหมายปรับปรุงกฤษฎีกา ประกอบด้วย 1.ปรับปรุงครั้งที่ 6 : 24 ก.ย. 2545 2.เชิญผู้แทนไปร่วมชี้แจงรายละเอียด [๑๕ กันยายน ๒๕๔๗] 3.ปรับตามข้อเสนอ สปรส 4.ชุดปรับแก้ตาม อ.มีชัย ครั้งที่ 1 21 ก.ย. 47 , ครั้งที่ 2 1 ต.ค. 47 , ครั้งที่ 3 5 ต.ค. 47 5.ร่าง ฯ ที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ปรับปรุงตามมติของ คกก. [คณะพิเศษ] เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา ในวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 123 หน้า

เอกสารร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [ฉบับปรับปรุงวันที่ 3 ส.ค. 2545] ประกอบด้วย  1.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง 2.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [ฉบับปรับปรุงร่าง 26 ส.ค. 2545 และ 2 ก.ย. 2545] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 100 หน้า

เอกสารคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [3] ประกอบด้วย .ประเด็นปรึกษาหารือของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [31 มกราคม 2545] 2.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา [8 กรกฎาคม 2545]
3.หนังสือ ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [21 ส.ค. 45] 4.เสนอพิจารณาตัดคำว่า จิตวิญญาณ จาก พ.ร.บ. โดย มูลนิธิพุทธธรรม [3 กันยายน 2545] 5.ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [ฉบับวันที่ 10 เมษายน 2545] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 226 หน้า

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องมติการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ [5 กุมภาพันธ์ 2546] ประกอบด้วย 1.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง ,พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ฉบับที่ ..] 2.ร่างแผนปฏิบัติการจัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ช่วง 2547 – 48
3.ร่าง พ.ร.บ.ยา..ไม่ได้มีความทันสมัยอย่างที่ใคร ๆ คิด โดย ศ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 4.ประชุมปรึกษาหารือร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [15 พ.ย. 46] นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์  เป็นประธาน 5.ความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 6.จากกรอบความคิดสู่ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 7.เกา