ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ งานในสภากาชาดไทย  ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย 1งานพระราชเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 84 หน้า

แผนงานสื่อสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 1.การรวบรวมรายชื่อสนับสนุนเสนอ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ [พ.ศ.2545] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 3 หน้า

เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ งานในสภากาชาดไทย  ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย 1.งานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต ช่วงที่ 1 ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 99 หน้า

เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ งานในสภากาชาดไทย  ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย 1.งานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต ช่วงที่ 2  ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 70 หน้า


เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ งานในสภากาชาดไทย  ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย 1.ประวัติการถ่ายเลือดและการจัดตั้งธนาคารเลือดในประเทศไทย  ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 7 หน้า


เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ งานในสภากาชาดไทย  ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย 1.การประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ จังหวัดตรัง 28-29 พฤษภาคม 2514  ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 8 หน้า


แผนงานสื่อสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 1.ากสารหนูในยาหอมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ[ก.พ.2545] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 20 หน้า

แผนงานสื่อสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 1.วันสิทธิผู้บริโภคสากล 15 มีนาคม 2545 โดย ภญ.รศ.เทวี โพธิผละ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 3 หน้า

แผนงานสื่อสาธารณะ โครงการย่อน ประกอบด้วย 1.พระราชบัญญัติสุรา [พ.ศ.2541-2546] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 70 หน้า


แผนงานสื่อสาธารณะ วิทยุชุมชนเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพ พ.ศ.2543 - 2548 ประกอบด้วย 1.รายงานสรุป การสัมมนาปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยุชุมชนในการคิดค้นและกำหนดประเด็นรายการเพื่อสุขภาวะ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสื่อภาคประชาชน ของประเทศไทยในงานวิทยุชุมชน [มกราคม-เมษายน 2547] จัดโดย สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน สนับสนุนโดย องค์การอนามัยโลก[WHO] สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [สปรส.] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 49 หน้า