ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. เอกสารการประชุมกฤษฎีกา/กลั่นกรอง ประกอบด้วย เอกสารการประชุมกลั่นกรอง พ.ศ.2546-2547

เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ งานด้านที่ปรึกษา การประชุม และการอบรม ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย การให้ความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาในเหตุการณ์สงครามเวียดนาม (The rising morning)

เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ งานด้านที่ปรึกษา การประชุม และการอบรม ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย เชิญบรรยายในการอบรมศัลยกรรมสำหรับแพทย์โรงพยาบาลส่วนภูมิภาคเรื่อง ต่อมไทรอยด์

แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. ประกอบด้วย พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 2548

เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ งานด้านที่ปรึกษา การประชุม และการอบรม ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการตรวจสอบอนามัยแพทย์ผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ

แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. ประกอบด้วย พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 2547

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ความร่วมมือทางการแพทย์กับต่างประเทศ ประกอบด้วย 1.Dr.Dwight E.Harken 2. Intensive cause in Cardiology by American college of cardiology 3. Dr.Alexander T.Bunts by Cleveland clinic 4. Dr.John E. (Us embassy APO Sanfrancisco) 5. Dr.Mayo by Mayo Clinic 6. Dr.Turnbull by Cleveland clinic 7. Experts from south – east asia and western pacific at Tuberculosis seminar. Sydney, Australia 8. Dioctyl sodium sulfosuccinate (Doxinate) in Chronic functional constipation Marion friedman, M.D. Baltimore, Maryland ลักษณะเอกสารเป็นสำเน

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ความร่วมมือทางการแพทย์กับต่างประเทศ ประกอบด้วย 1.Dr.Ben Eiseman by Veterans administration hospital 2. W.J. Kool by Commonwealth Dental Supply 3. Dr. Hartwell Harrison by Peter bent Brigham hospital 4. Dr.Gortrude J.Jones by Cristian medical college hospital 5. Ortho pharamaceutical limited 6. Dr.Charles L.Leedham by Cleveland clinic 7. Dr. W.J.Kolff by Cleveland clinic 8. Us component, Seato medical general laboratory ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 117 หน้า

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว การพัฒนางานด้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก ประกอบด้วย 1.สถิติอัตราการเกิดการตายของเด็ก โรงพยาบาลเด็ก 2.สถิติอัตราการเกิดการตายของเด็ก โรงพยาบาลเด็ก 3.สถิติส่วนสูงและน้ำหนักแรกเกิดของเด็ก โรงพยาบาลเด็ก 4.10 อันดับโรคที่เด็กป่วยมากที่สุด โรงพยาบาลเด็ก 5.Clinic pathological conference โรงพยาบาลเด็ก 6.โครงการอบรมแพทย์ประจำบ้านทางโรคเด็ก โรงพยาบาลเด็ก 7.รายงานการวิจัยด้านกุมารเวชศาสตร์ : กรณีศึกษาและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กในประเทศไทย 8.Thailand population census 9.รายนามคนไข้ Salicylate Poisoning 10.Resume นายแพทย์เ

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ความร่วมมือทางการแพทย์กับต่างประเทศ ประกอบด้วย 1.Training in the medical sciences/usom 2.Dr.Lalla lverson by American registry of geographic pathology ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 27 หน้า