ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารจดหมายเหตุ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงาน
ข่าวสารจดหมายเหตุ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน
ข่าวสารจดหมายเหตุ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
ผู้แทนจากหน่วยงาน Health and Family Welfare, Department Government of Odisha สาธารณรัฐอินเดียและคณะผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุฯ ได้รับมอบเอกสารจาก พ.ญ.กรองทอง ทิมาสาร
ข่าวสารจดหมายเหตุ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ศึกษาดูงาน
ข่าวสารจดหมายเหตุ
คณะทำงานเครือข่ายประชาชนต้านภัยสื่อดิจิทัลและสังคมออนไลน์ โดยมีนายอาคม ทิมประเสริฐ ประธานคณะทำงาน และทีมงานได้มาเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพและหอจดหมายเหตุสาธาณสุขแห่งชาติ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
คณะศึกษาดูงานจากโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ "2023 Thai UHC Journey workshop: Social Participation in health Decision-Making" เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ