เอกสารเผยแพร่ AMIS

ข่าวสารและกิจกรรม
รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
Banthita
Jul 04, 2021
รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา” ข้อค้นพบและผลผลิตจากโครงการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสังคม (Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub) วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพถ่ายโครงการ “ภาพถ่ายสุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health Photography)
Banthita
Jun 02, 2021
ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์บรรยาย "การดื้อยาต้านจุลชีพกับการข้ามศาสตร์ของนักมานุษยวิทยา"
Banthita
May 11, 2021
การดื้อยาต้านจุลชีพได้เรียกร้องให้นักมานุษยวิทยาเข้าไปทำความเข้าใจและสนทนากับความรู้หลายศาสตร์ และทำงานแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) กับนักวิชาการสาขาอื่น สไลด์บรรยายนี้เป็นการนำเสนอว่า การดื้อยาต้านจุลชีพได้พานักมานุษยวิทยาไปทำงานกับศาสตร์สาขาใดและอย่างไรบ้าง
ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์ประกอบการเสวนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยา”
Banthita
May 10, 2021
ข่าวสารและกิจกรรม
บทความ มานุษยวิทยากับจุลชีพ: สถานภาพองค์ความรู้จากวิวัฒนาการร่วม
Banthita
May 10, 2021
บทความนี้ต้องการเสนอว่า จุลชีพและมานุษยวิทยามีความสัมพันธ์กันแบบ “วิวัฒนาการร่วม” กล่าวคือ ในขณะที่มานุษยวิทยามีส่วนทำให้จุลชีพมีที่ทางในโลกสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์มากขึ้น ขณะเดียวกันจุลชีพก็มีส่วนผลักดันให้มานุษยวิทยาการแพทยและแวดวงมานุษยวิทยาโดยรวมมีความก้าวหน้าในเชิงทฤษฎีและในเชิงประยุกต์เช่นกัน
ข่าวสารและกิจกรรม
เอกสารบรรยาย "The Practices of Medical Anthropology in the New Public Health Context"
Banthita
Jan 18, 2021