บริการ
โดย Admin istrator
Nov 15, 2023

การบริการตอบคำถามและช่วยสืบค้น

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ให้บริการสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับจดหมายเหตุ การบริหารงานและการบริการต่าง ๆ ของหอจดหมายเหตุ ตามช่องทางสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ เฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ โดยมีเจ้าหน้าที่และนักจดหมายเหตุคอยให้บริการตอบคำถามด้านการสืบค้นจดหมายเหตุ ทั้งการสืบค้นจากเครื่องมือช่วยค้นแบบรูปเล่มและการสืบค้นผ่านออนไลน์

ห้องบริการจดหมายเหตุ : การขอใช้จดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เปิดให้บริการอ่านจดหมายเหตุ อ่านไมโครฟิล์ม ดูแถบบันทึกภาพและเสียง ดูฟิล์มสไลด์ เป็นการให้บริการจดหมายเหตุเป็นแบบปิด ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องปฏิบัติ ดังนี้  

  1. ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อขอใช้จดหมายเหตุ โดยกรอกแบบฟอร์มตามระเบียบของหอจดหมายเหตุฯ
  2. ผู้ใช้บริการให้สัมภาษณ์ต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนลงทะเบียน เพื่อรับคำชี้แจงข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้ควรทราบ
  3. ผู้ใช้บริการต้องลงชื่อเข้าใช้ประจำวัน พร้อมทั้งแสดงบัตรสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการหอจดหมายเหตุทุกครั้ง
  4. ฝากสิ่งของและสัมภาระส่วนตัวในล็อกเกอร์ที่หอจดหมายเหตุเตรียมไว้ให้
  5. ผู้ใช้บริการต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้ที่นั่งอ่านจดหมายเหตุตามลำดับ 
  6. เมื่อต้องการใช้หรืออ่านจดหมายเหตุ ผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบขอใช้เอกสารตามที่หอจดหมายเหตุจัดเตรียมไว้ให้และแจ้งแก่เจ้าหน้าที่

บริการทำสำเนาจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เปิดให้บริการทำสำเนาจดหมายเหตุได้จากจดหมายเหตุทุกประเภทที่เปิดให้ใช้บริการแล้ว โดยแจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มขอทำสำเนาจดหมายเหตุ ระบุประเภท และจำนวน และเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่หอจดหมายเหตุกำหนด

บริการหนังสืออ้างอิง

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติเปิดให้บริการอ่านหนังสืออ้างอิงตามระเบียบการให้บริการจดหมายเหตุอื่น ๆ

สถานที่ให้บริการ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ประกอบด้วยสถานที่/อาคารดำเนินงานและให้บริการ 3 แห่ง คือ

1. ส่วนงานเก็บรักษาและให้บริการ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH))

ชั้น 1, 4 (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :  0 2590 1352  

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com    เว็บไซต์ : www.naph.or.th 

Facebook Fanpage : หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

2. ส่วนสำนักบริหาร

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์  ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.

นนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ :  02 590 1352   

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com  เว็บไซต์ : www.shi.or.th 

Facebook Fanpage : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส.

3. ส่วนจัดแสดง

หอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซ. สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท์ 

ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.  โทรศัพท์ : 02 590 1352Featured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง