ข่าวสารจดหมายเหตุ

ข่าวสารจดหมายเหตุ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงาน
ข่าวสารจดหมายเหตุ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน
ข่าวสารจดหมายเหตุ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
ผู้แทนจากหน่วยงาน Health and Family Welfare, Department Government of Odisha สาธารณรัฐอินเดียและคณะผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุฯ ได้รับมอบเอกสารจาก พ.ญ.กรองทอง ทิมาสาร