เอกสารเผยแพร่วิชาการ

ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการ Narrative Workshop Series องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร"
Banthita
May 11, 2021
ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
Banthita
May 11, 2021
"วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น" ประกอบด้วยเนื้อหา แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติชีวิต
ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์ประกอบการอบรม "การจัดการเอกสารใบลาน หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ"
Banthita
May 10, 2021
ข่าวสารและกิจกรรม
หนังสือชุดงานคือความดี
Banthita
Apr 27, 2021
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือชุดงานคือความดี จำนวน 7 เล่ม เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่า ประสบการณ์การทำงานสุขภาพชุมชนของคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิ
ข่าวสารและกิจกรรม
หนังสือชุด 100 ปี การสาธารณสุขไทย
Banthita
Jan 31, 2021
ดาวน์โหลดหนังสือชุด 100 ปี การสาธารณสุขไทย ประกอบด้วย ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย, 100 ปี การสาธารณสุขไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันการสาธารณสุขเพื่อชุมชน และใต้ร่มพระบารมี: ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการสาธารณสุขไทย
ข่าวสารและกิจกรรม
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1)
Banthita
Jan 18, 2021
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1) เป็นบันทึกเหตุการณ์ (chronicle) ที่รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในปฏิบัติการรับมือกับภาวะวิกฤตการระบาดของโรคอุบัติใหม่