พันธกิจ
โดย Admin istrator
Jun 08, 2020
  1. อนุรักษ์และให้บริการจดหมายเหตุที่มีคุณค่าด้านระบบสุขภาพไทย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้เป็น
  2. ส่งเสริมและพัฒนางานจดหมายเหตุของกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจดหมายเหตุด้านระบบสุขภาพไทย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของชาติ
  4.  พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และความเป็นมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับสุขภาพการแพทย์และการสาธารณสุข
  5.  พัฒนาระบบจัดการความรู้ พัฒนาฐานความรู้ (knowledge base) สื่อวิชาการ และกระบวนการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคมและความเป็นมนุษย์
  6. สร้างเสริมศักยภาพวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ในระบบสาธารณสุข
  7. ส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้ความเข้าใจในมิติประวัติศาสตร์ สังคมและความเป็นมนุษย์ในการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง