ระบบสืบค้น พิพิธภัณฑ์

เอกสารของนางนิยม มุทาวัน ผดุงครรภ์ยุคบุกเบิกของจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบเอกสารชุดนี้จากงานสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness seminar) เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชนประจำปี 2552 ลักษณะของเอกสารเป็นกระดาษแผ่นและภาพถ่าย สมัยที่ท่านทำงานเป็นผดุงครรภ์ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ อายุของเอกสารอยู่ระหว่างประมาณ พ.ศ. 2510 - 2541 รวม 1 กล่อง