ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

บริการสาธารณสุขกับการค้ากำไร

พระราชบัญญัติแห่งชาติ บริการสาธารณสุขกับการค้ากำไร ประกอบด้วย 1.รายงาน ระบบสุขภาพประชาชาติ ข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพสืบเนื่อง จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 คณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข วุฒิสภา วันที่ 1 มีนาคม 2543 2.ประเด็นค้ากำไร [ความเห็นของ พ.ญ.ยิ่งดาว ไกรฤกษี ผอ.รพ.กรุงเทพ ฯ 25 กรกฎาคม 2545] 3.สุขภาพที่อยู่เหนือตลาด [นิธิ เอียวศรีวงษ์] หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 29 กรกฎาคม 2545 4.ธรรมนูญด้านสุขภาพของคนไทย [นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ วันที่ 12 กันยายน 2545] 5.ค้ากำไรทางสุขภาพ [สมพันธ์ เตชะอธิก มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 26 มีนาคม 2546] 6.การประชุม "บริการสาธารณสุขกับการค้ากำไร"[วันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2546] เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 88 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(1) สช 2.5/1.5

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(1) สช 2.5/1.5

1.2 ชื่อเอกสาร

บริการสาธารณสุขกับการค้ากำไร

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

2540-2546

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A