ระบบสืบค้น งานวิจัย

100 ปี การสาธารณสุขไทย        วาระครบรอบ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย ในปี พ.ศ. 2561 โอกาสสำคัญที่จะเฉลิมฉลองร่วมกันของหน่วยงาน องค์กร รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาและการบุกเบิกสร้างสรรค์ของนักการสาธารณสุขรุ่นก่อนๆ โดยประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ พัฒนาการ และผลงานที่ผ่านมาของระบบสาธารณสุขไทยให้สาธารณชนได้ร่วมกันยินดีแก่สาธารณชน ตลอด 1 ปี พ.ศ. 2561 เช่น

        1. จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย” ขึ้นโดยใช้อาคารเรือนไทย กรมแพทย์แผนไทยฯ

        2 จัดตั้งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารเข้าระบบงานจดหมายเหตุที่มีระบบครบวงจรนำออกมาใช้งาน และสามารถสื่อสารเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนรับรู้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขต่างๆ

         3. รณรงค์ใหญ่ด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลโดยระดมองค์การต่างๆ และ อสม. ทั่วประเทศ

         4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางกายภาพของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อสร้าง Green and Clean Hospital และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healing environment

         5. การอนุรักษ์อาคารเก่าในสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข อาทิ บ้านพักหมออนามัย หรือจัดรณรงค์ “100 บุคคลต้นแบบ 100 อาสาสมัครอุทิศตน หรือ 100 ชุมชนต้นแบบ” 

         6. จัดทำหนังสือ “ปกิณกคดี 100 ปีการสาธารณสุขไทย" เผยแพร่เป็นของที่ระลึกในวาระครบ 100 ปีการสาธารณสุขไทย

         7. จัดงานมหกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองและแสดงผลงาน