ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

ตำรายารักษาโรคแบบโบราณ ปีร.ศ.131 - พ.ศ.2481

เอกสารของนายต่วน ถ่ายเกิด หมอยาแผนโบราณ ในจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบจากนายภูเมธ หงสไกร ซึ่งมีฐานะเป็นเหลนของท่าน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นตำรายารักษาโรคแบบโบราณ ซึ่งบันทึกด้วยลายมือในสมุดบันทึก สมุดข่อย (สมุดไทยขาว) หนังสือตำรายาที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ มีทั้งอักษรไทยปัจจุบัน อักษรไทยน้อย อักษรขอมไทย อายุเอกสารอยู่ระหว่าง ร.ศ. 131 - พ.ศ. 2481 รวม 4 กล่อง  

หมายเลขอ้างอิง

สบ 6.1 - 6.3

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

สบ 6

1.2 ชื่อเอกสาร

นายต่วน ถ่ายเกิด

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

ร.ศ. 131 – พ.ศ. 2481

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

ระดับกลุ่ม

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

กล่องเอกสารขนาด 13 x 39 x 27 เซนติเมตร จำนวน 4 กล่อง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

นายภูเมศ หงสไกร

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

นายต่วน ถ่ายเกิด เกิดวันที่.....เป็นชาวจังหวัดพิจิตร และได้รับการศึกษาตำราทางการแพทย์สมัยบวชเรียน จนสามารถอ่าน-เขียนอักษรขอมไทย อักษรไทยน้อย และอักษรไทยโบราณได้ หลังจากลาสิกขาแล้วก็ได้ประกอบอาชีพหมอแผนโบราณ (ข้อมูลอยู่ระหว่างปรับปรุง) 2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ (Archival history)

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่นายต่วน ถ่ายเกิด ใช้เป็นตำราในการรักษาประชาชนในจังหวัดพิจิตร เมื่อท่านเสียชีวิตแล้วลูกหลานได้รวบรวมไว้ ประกอบด้วย หนังสือตำรายาแผนโบราณ สมุดบันทึกลายมือ ตำรายาสมุดข่อย (สมุดไทยขาว) เขียนด้วยลายมืออักษรไทยโบราณ อักษรขอมไทย อักษรไทยน้อย และอักษรไทยปัจจุบัน อายุของเอกสารอยู่ระหว่าง ร.ศ. 131 – พ.ศ. 2481 เอกสารทั้งหมดได้รับมอบจากนายภูเมธ หงสไกร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

นายภูเมธ หงสไกร

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

รหัส (6) สบ 6.1 เป็นหนังสือตำรายาแผนโบราณ ตำรายาเกร็ด แพทยศาสตร์สังเคราะห์ ตำรายา ขันธวิภังคินี หนังสืองานศพนายยิ้ม ศรีหงส์ รหัส (6) สบ 6.2 สมุดบันทึกลายมือ เป็นตำราดำรงครรภ์รักษา ตำรายาพระพุทธโคดม ตำรายาธาตุ 4 ตำรายาพื้นบ้านของนายต่วน ถ่ายเกิด สมัยบวชเป็นพระ ตำรายา โองการพระมหาเถรตำแยแก้ได้ ๑๐๘ ประการ และตำรายาแก้ไข้ชนิดต่างๆ รหัส (6) สบ 6.3 สมุดไทยขาว เขียนด้วยลายมือโดยใช้อักษรไทยโบราณมีเนื้อหาเกี่ยวกับตำรายาแก้ฝีต่างๆ

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

เอกสารชุดนี้มีคุณค่าทางด้านการแพทย์แผนโบราณและประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ยังอนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ ซึ่งจะให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ชุมชนท้องถิ่น สามารถนำความรู้ในเอกสารเหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของบุคคลในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป และนำไปศึกษาวิจัยด้านสมุนไพรต่อไปได้ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุตลอดไป

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

-

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

การจัดเรียงตามรูปลักษณ์ของเอกสาร คือ หนังสือ สมุดบันทึก สมุดไทยขาว และเรียงตามวัน เดือน ปี ของเอกสาร

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

เอกสารให้บริการเฉพาะภายในห้องอ่านเท่านั้นไม่อนุญาตให้นำออกจากห้องใช้บริการ

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดทำสำเนาให้และเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติกำหนด

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

อักษรไทยปัจจุบัน อักษรไทยโบราณ อักษรไทยน้อย และอักษรขอมไทย

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

กระดาษแผ่น หนังสือ สมุดบันทึก และสมุดไทยขาว (สมุดข่อย)

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

คำอธิบายเอกสาร บัญชีสำรวจเอกสาร และสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)) ชั้น 1, 4 (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2590 2364-5, 0 2590 1352 โทรสาร : 0 2590 1498 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com เว็บไซต์ : www.naph.or.th

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

-

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

-

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

-

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

แบบคำอธิบายเอกสารนี้ใช้ข้อมูลตาม ISAD (G) : General International Standard Archival Description

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

การเข้าใช้เอกสารให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้เอกสารของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552