ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

เอกสารด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลหญิง

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย เอกสารด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล 1.เอกสารรายงานของแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลหญิง -OBSTETRIC DEPARTMENT 

-BLOOD RESEARCH DEPARTMENT -DIVISION OF PATHOLOGY -DEPARTMENT OF MEDICINE -GYNECOLOGY DEPARTMENT -DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY -DEPARTMENT OF SURGERY -DEPARTMENT OF RADIOLOGY 2.เอกสารแผนกธนาคารเลือด โรงพยาบาลหญิง 3.เอกสารการทุจริตลักลอบนำยา Suphadiazine 4.เอกสารแจ้งให้แผนกต่างๆ เขียนบทความลงในหนังสือ Thailand general and scientific aspects โรงพยาบาลหญิง 5.จดหมายติดต่อเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมงานกับโรงพยาบาลหญิงและเด็ก โดยหลวงนิตย์ เวชชวิศิษฐ์ 6.เอกสารตารางการอบรมแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลหญิง 7.เอกสารข่าวข้าราชการ: คำถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.เชียงราย เรื่อง "นายแพทย์ปริญญา" 8.แผนที่แสดงจำนวนโรงเรียนพยาบาลในแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 9.เอกสารสคริปรายการโทรทัศน์: ข้อน่ารู้เกี่ยวกับสตีไทย 10.เอกสารสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาพยาธิวิทยา (Phatology) ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 72 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(14) สบ 1.2/2.1-2.10

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(14) สบ 1.2/2.1-2.10

1.2 ชื่อเอกสาร

เอกสารด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลหญิง

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

2494-2503

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A