ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย เอกสารสถิติโรงพยาบาลหญิง 1.กราฟอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก ช่วง พ.ศ. 2493 - 2496 โรงพยาบาลหญิง (Survivorship Curvical Cancer Women' Hospital) 2.สถิติการคลอดบุตรช่วง พ.ศ. 2493 - 2500 โรงพยาบาลหญิง (Obstetrical Statistics 1951-1957) 3.สถิติผู้ป่วยโรคหูดหงอนไก่ที่อวัยวะสืบพันธุ์ ช่วง พ.ศ. 2494-2499 โรงพยาบาลหญิง (Condyloma Acuminata) 4.สถิติสูติกรรม(การแท้งลูก) ช่วง พ.ศ. 2494-2499 โรงพยาบาลหญิง (Abortion) 5.สถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร ช่วง พ.ศ. 2494-2500 โรงพยาบาลหญิง (Malignancy of The stomach) 6.สถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กและผู้หญิง ช่วง พ.ศ.2494-2503 โรงพยาบาลหญิงและเด็ก 7.สถิติทารกคลอดก่อนกำหนด ช่วง พ.ศ. 2495-2499 โรงพยาบาลหญิง 8.สรุปสถิติแผนกสูตินารีเวช ช่วง พ.ศ. 2496-2499 โรงพยาบาลหญิง (Statistical Summary of Obstetrical Department in Women's Hospital) 9.สถิติการคลอดผิดปกติ แผนกสูตินารีเวช พ.ศ. 2497 โรงพยาบาลหญิง 10.สถิติผู้ป่วยโรคเหน็บชา ช่วง พ.ศ. 2496-2499 ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 125 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(14) สบ 1.2/1.1 - 1.10

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(14) สบ 1.2/1.1 - 1.10

1.2 ชื่อเอกสาร

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

2493-2511

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A