ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

แนวทางการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ

ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อำพล จินดาวัฒนะ) ประกอบด้วย 1.สรุปการประชุมหารือเรื่องการแถลงข่าวและประเด็นสอบทาน 2.หารือทีม ศ. [2 พฤศจิกายน 2544 09.00 น.] 3.ประเด็นการตรวจสุขภาพประจำปี 4.รายงานการประชุม การรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 [วันที่ 31 ตุลาคม 2544 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี] 5.Work Shop ทีมงาน สปรส. 3 -5 ตุลาคม 2544 "หลอมใจ รวมพลัง สู่ปีที่ 2" [ด้วยเทคนิค AIC] 6.การเตรียมประชุม วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2544 7.ช่วยพัฒนารายชื่อคณะกรรมการ ฯ 8.แผนงบประมาณแผนงานสื่อสาธารณะ 9.แนวทางการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคีเตรือข่ายเฉพาะ 10.งานเคลื่อนไหวสังคม ปี 2545 11.รายละเอียดงบประมาณ ประจำปี 2545 12.สรุปงาน/กิจกรรม รายการ รวมพลังสร้างสุข 13.สรุปงบประมาณ แผนงานสร้างความร่วมมือทางสังคม 14.สรุปการประชุมทีมงาน P2 & ผอ. 15.แผนปฏิบัติงานปี 2545 :แผนงานสร้างความร่วมมือทางสังคม ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 137 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(2) สช 1.1/11

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(2) สช 1.1/11

1.2 ชื่อเอกสาร

แนวทางการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

2544-2545

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A