ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

สรุปการเคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาแห่งชาติ

ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อำพล จินดาวัฒนะ) สรุปการเคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.การจัดเวทีเฉพาะเรื่อง "นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ" 2.ข่าวปฏิรูปสุขภาพ 3.ร่าง แผนการดำเนินงาน เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพปี 2545 4.ผังภูมิแสดงการดำเนินงาน "2 ปีปฏิรูป" ระบบสุขภาพแห่งชาติ 5.โครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการงานตลาดนัดสุขภาพส่วนภูมิภาค" 6.การเข้าร่วมเวที 460 เวทีของทีมงาน สปรส. [4 มีนาคม 2545] 7.วัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือ 8.ร่าง แผนงานปีที่ 3 9.เรื่อง งบประมาณรายจ่ายปี 2545 10.งบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผนปี 2546 11.ร่าง แผนประชาสัมพันธ์จัดประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ / เฉพาะประเด็น - สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2546 12.โครงการสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ภาคอีสานว่าด้วยสิ่งแวดล้อม เกษตรเอื้อสุขภาพและนโยบายสาธารณะ ปี 2546 13.แผนปฏิบัติการสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ปี 2546 [ต.ค.2545 - ส.ค.2546] 14.แผนปฏิบัติการ "ประสานงานเครือข่ายการพัฒนา" ปี 2546 [มกราคม - สิงหาคม 2546] สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [สปรส.]

หมายเลขอ้างอิง

(2) สช 1.1/14

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(2) สช 1.1/14

1.2 ชื่อเอกสาร

สรุปการเคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาแห่งชาติ

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

2545-2546

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A