ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

วิพากษ์เวที หมอหนีจากระบบราชการ

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ยกร่าง พ.ร.บ. ฯ ประกอบด้วย 1.วิพากษ์เวที หมอหนีจากระบบราชการ [โพสทูเดย์ หน้า 16 วันที่ 17 ก.ค. 2546] 2.ปรากฏการณ์แพทย์ลาออก มองให้ชัด แก้ให้ตรง 3.กำหนดการสัมมนาเรื่องปัญหาและแนวทางการแก้ไขการลาออกของแพทย์จากระบบราชการ วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2546 ณ ห้องประชุมใหญ่ [Convention Hall] ชั้น 12 อาคารจอดรถเฉลิมพระเกียรติ ฯ [อาคารจอดรถ ชั้น 12] โรงพยาบาลราชวิถี 4.การวางแผนกำลังคน ของ กระทรวงสาธารณสุข [1 ก.ย. 2546] 5.ขอเชิญประ [8 กันยายน 2546] 6.ทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐบาล [มติชน 29 ก.ย. 2546] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 96 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(2) สช 1.2/19

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(2) สช 1.2/19

1.2 ชื่อเอกสาร

วิพากษ์เวที หมอหนีจากระบบราชการ

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

2546

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A