ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

คณะทำงานพัฒนากระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ สปรส. [1]

ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อำพล จินดาวัฒนะ) ประกอบด้วย 1.สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีชื่อบทบาทในสังคม คณะทำงานประกอบด้วย นายมีชัย ฤชุพันธ์ [ประธานรัฐสภา 20 ส.ค. 2542] , นายสมศักดิ์ โกสัยสุข [ผู้นำแรงงาน 8 ก.ย. 2542] ,ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา [13 กันยายน 2542] , ดร.อัมมาร์ สยามวาลา [นักวิชาการเกียรติคุณ TDRI 25 สิงหาคม 2542] , ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม [3 ตุลาคม 2542] , คุณโสภณ สุภาพงษ์ [12 ตุลาคม 2542] , ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก [15 ตุลาคม 2542] , คุณจาตุรณต์ ฉายแสง [1 พฤศจิกายน 2542] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 60 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(2) สช 1.1/2

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(2) สช 1.1/2

1.2 ชื่อเอกสาร

คณะทำงานพัฒนากระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ สปรส. [1]

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

2542

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A