ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

ร่าง คำประกาศ องค์กรภาคีความร่วมมือเพื่อปฏิรูประบบบริการสุขภาพ

ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.รบ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อำพล จินดาวัฒนะ) ประกอบด้วย 1.สถานการณ์ระบบสุขภาพของสังคมไทย 2.คำปราศรัย เนื่งในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข [27 พฤศจิกายน 2542] ของ พณ.ฯ กร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 3.ร่าง บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ พ.ศ. .... 4.ประเด็นที่ควรจะครอบคลุมในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 5.การขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพ 6.เนื้อหาหลักสำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 7.กรอบแนวคิดในแผนสร้างความร่วมมือทางสังคม 8.แผนงานการสื่อสาารเพื่อสร้างพลังทางสังคม 9.การสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ 10.ปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อ สร้างความสุขและเพิ่มคุณค่าชีวิตคนไทย [ประเวศ วะสี 1ธ.ค.2542] 11.บันทึกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 106 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(2) สช 1.1/3

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(2) สช 1.1/3

1.2 ชื่อเอกสาร

ร่าง คำประกาศ องค์กรภาคีความร่วมมือเพื่อปฏิรูประบบบริการสุขภาพ

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

2542

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A