ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ[2]-ปีพ.ศ.2544 - 2545

แผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [2] ประกอบด้วย  1.หนังสือ การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดย ประเวศ อรรถศุภผล พฤษภาคม 2544  2.[ร่าง] กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  [สปรส.] กุมภาพันธ์ 2544  3.การทบทวน ตรวจสอบเนื้อหา กฎหมายด้านสาธารณสุข/สุขภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากรอบความคิด ระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยนางวารุณี สุรนิวงศ์ 4.ร่างสาระสำคัญของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 11 ก.พ. 2545  5.เอกสารสาระสำคัญประกอบหมวดที่ 4 กลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ [ 6 มี.ค. 45  ]  6.แผ่นพับ ชีวิต [และสุขภาพ]ไม่ใช่ของเล่น โดย สปรส.  7.หมวด 5 ภารกิจด้านสุขภาพ [ลายมือเขียนด้วยดินสอ]  8.หมวด 2 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ลายมือเขียนด้วยปากาหมึกดำ]  ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 139 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(1) สช 2.3/7.1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(1) สช 2.3/7.1

1.2 ชื่อเอกสาร

คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ[2]-ปีพ.ศ.2544 - 2545

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

ปีพ.ศ.2544 - 2545

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A