ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ปีพ.ศ.2447-2552

เอกสารอ้างอิงชุดนี้เป็นหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพบุคคลสำคัญ หนังสือและจุลสารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่รวบรวมจากการรับมอบ (บริจาค) และการจัดซื้อ มีเนื้อหาเกี่ยวข้อมูลทางประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ ได้แก่ ข่าวแพทย์ ปีที่ 3 (เล่ม 1 – 12) พ.ศ. 2473 หมอปลัดเลโดยนายหนหวย ประวัติการแพทย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย (THE FATHER OF THAI MODERN MEDICINE) ประวัติพระบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจ สยามยุคเก่า สมุดบันทึกของกฤษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เกี่ยวกับตำรายาลักษณะโรคต่างๆ และอวัยวะสืบพันธุ์ ประถมศาริรศาสตร์หรือวิชาฝ่ายร่างกายของมนุษย์ สภากาชาดสยาม ความเจริญของการแพทย์ ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 4 เรื่องวิชาแพทย์ไทย พระราชบัญญัติการแพทย์พระพุทธศักราช 2466 การประชุมสมาคมเวชชกรรมเมืองร้อนแห่งบุรพเทศ ครั้งที่ 8 วิทยาแห่งเพศ ติกิจฉานวิธีของหลวงสุริยพงษ์พิสุทธิแพทย์ การปฐมพยาบาลในยามฉุกเฉิน สภากาชาดกับโรงเรียนแพทย์และพยาบาล เฉลิมพระเกียรติพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 100 ปี ห้างขายยาอังกฤษ (ตรางู) โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ การเปลี่ยนหัวใจคนไข้รายแรกของทีมศัลยกรรมแพทย์ทรวงอก การวิวัฒนาการทางการแพทย์ของไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 4) อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงพึงใจ งามอุโฆษ งูพันคบในวารสารอนามัย จดหมายข่าว สาธารณสุขมูลฐาน 50 ปีทันตแพทย์จุฬาฯ ปฐมศตวรรษแห่งการศึกษาแพทย์ศาสตร์ 2 ทศวรรษแห่งการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จรรยาแพทย์ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี อายุเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2447 -2552 รวม 4 กล่อง

หมายเลขอ้างอิง

ออ 2.2

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

ออ 2.2

1.2 ชื่อเอกสาร

ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

พ.ศ.2447-2552

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

N/A

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A