ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

ภาพถ่ายการจัดตั้งโครงการปราบโรคคุดทะราดทั่วประเทศ ปีพ.ศ.2466 - 2523

ภาพการปราบคุดทะราดของนายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย ชุดนี้ได้จากการสแกนจากหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพของท่าน มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติตั้งแต่การศึกษา การปฏิบัติราชการ ที่สำคัญ คือ ช่วงที่ท่านทำงานในชนบทและจัดตั้งโครงการปราบโรคคุดทะราดทั่วประเทศจนถึงขั้นเฝ้าระวังและสามารถส่งต่อให้อนามัยจังหวัดดูแลต่อไปได้ การร่วมงานกับองค์กรระหว่างประเทศ จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ท่านมีอายุระหว่าง พ.ศ. 2466 -2523

หมายเลขอ้างอิง

สบ 10

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

สบ 10

1.2 ชื่อเอกสาร

ภาพถ่ายการจัดตั้งโครงการปราบโรคคุดทะราดทั่วประเทศ

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

พ.ศ.2466-2523

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A