ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

ผู้ปฏิรูปโรงพยาบาลไทยและการศึกษาพยาบาลไทย ยุคมหาสงครามเอเชียอาคเนย์ ปี พ.ศ.2471 - 2499

ภาพส่วนตัวของพันโทนายแพทย์ หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฏ์ ชุดนี้ได้จากการสแกนในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของท่าน ทั้งหมดจำนวน 15 ภาพ ท่านเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของไทยในยุคมหาสงครามเอเชียอาคเนย์อย่างแท้จริง เห็นได้จากที่ท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการแพทย์คนแรก ผู้นำในการจัดตั้งโรงพยาบาลจังหวัดครบทุกจังหวัด และบางอำเภอ พ.ศ. 2485 สนองนโยบายรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ ผู้สร้างโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคยุคแรก เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางคนแรก และทำให้เกิดสิ่งแรกในเมืองไทยเกิดที่โรงพยาบาลกลาง คือ ทำยาฉีดเองตั้งแต่ พ.ศ. 2471 ตึกคนไข้ 3 ½ พร้อมที่เก็บน้ำประปา ลิฟต์สำหรับคนไข้ที่ตึก 1 (ด้านถนนเสือป่า) ตึกอำนวยการชั้น 2-3 ด้านหน้าตอนกลางใช้อิฐแก้วจากอเมริกา เพื่อให้ภายในตึกสว่าง กำเนิดโรงเรียนพยาบาลของกรมการแพทย์ จากโรงเรียนนี้ทำให้เกิดโรงเรียนพยาบาลขึ้นในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2489 เป็นผู้ให้กำเนิดสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ผู้สร้างโรงพยาบาลหญิง พ.ศ. 2493 -2499 และโรงพยาบาลเด็ก ผู้ก่อตั้งโรงเรียนธนาคารเลือดสำหรับพยาบาล พ.ศ. 2496 โรงเรียนใช้ยาระงับความรู้สึกสำหรับพยาบาล พ.ศ. 2499 และผู้ก่อตั้งสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย

หมายเลขอ้างอิง

สบ 11

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

สบ 11

1.2 ชื่อเอกสาร

ผู้ปฏิรูปโรงพยาบาลไทยและการศึกษาพยาบาลไทย ยุคมหาสงครามเอเชียอาคเนย์

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

พ.ศ.2471-2499

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

หลวงนิตย์เวชชวิศิษฏ์

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A