ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

โครงการจัดทำบันทึกปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย ปีพ.ศ.2506 - 2549

เอกสารกลุ่มเพื่อนมหิดลได้รับมอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 จากกลุ่มเพื่อนมหิดล เอกสารชุดนี้เกิดจากโครงการจัดทำบันทึกปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย โดยเครือข่ายเพื่อนมหิดลซึ่งเป็นอดีตนักศึกษามหิดลกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งร่วมสมัยในยุคนั้นที่จะศึกษาถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ และบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความเป็นจริงเพื่อเป็นการคารวะยกย่องเชิดชูเกียรติแด่อาจารย์แพทย์ แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขผู้เป็นแบบอย่างของจิตสำนึกเพื่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้ยากไร้ รวมทั้งแก่นักศึกษาคนหนุ่มสาวในยุคนั้นที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอุดมการณ์ประชาธิปไตย เพื่อประชาชนเพื่อเป็นบทเรียนและแนวทางที่จะจรรโลงเสริมสร้างเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ให้มีจิตใจเสียสละต่อสังคมสืบไป ลักษณะของเอกสารประกอบด้วย หนังสือ เอกสารส่วนตัว สมุดบันทึก วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ ภาพถ่าย โปสเตอร์ ใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณต่าง ๆ แถบบันทึกเสียง ซีดี วีซีดี และโล่สัญลักษณ์ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย โดยแบ่งเป็นประเภทเอกสาร จำนวน 27 กล่อง และประเภทสื่อโสตทัศน์ เอกสารชุดนี้มีอายุระหว่าง พ.ศ. 2506-2549 ประเภทเอกสาร จำนวน 27 กล่อง และประเภทสื่อโสตทัศน์ จำนวน 8 กล่อง

หมายเลขอ้างอิง

สบ 12

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

สบ 12

1.2 ชื่อเอกสาร

โครงการจัดทำบันทึกปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

ปีพ.ศ.2506-2549

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

กลุ่มเพื่อนมหิดล

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A