ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

ประวัติบุคคลสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีพ.ศ.2507-2552

เอกสารอ้างอิงและหนังสือหายากชุดนี้เป็นหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หนังสือที่ระลึก และหนังสือประวัติบุคคลสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ โดยการรับมอบ (บริจาค) และจัดซื้อ มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติของแต่ละท่านและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ลูกผู้ชายชื่อบรรลุ เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง:ชีวิตและงานของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว บันทึกน้ำใจ (จัดทำในดิถีครบรอบ 96 ปี) ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว 80 ปี นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ข้าวรวงใหญ่แห่งวงการสาธารณสุขไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี ชีวิตนอกสายพาน 72 ปี ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม 80 ปี นายแพทย์อมร นนทสุต ประวัติคำไว้อาลัย “นายประยงค์ ตั้งตรงจิตร” และลูกรำลึก ที่ระลึกงานฉลองครบรอบอายุ 60  ปี ศาสตราจารย์จำลอง สุวคนธ์ หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม นายแพทย์ละออง ปานะนันทน์ พันโทนายแพทย์นิตย์ เวชชวิศิษฏ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว นายแพทย์สมบูรณ์  วัชโรทัย นายประดิษฐ์ หุตางกูร พระบำราศนราดูร ศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ นายเสรี เวชชาชีวะ พลตรีนายแพทย์พึ่ง พินทุโยธิน ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร พลโทชม ศรทัตต์ นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกอบ ตู้จินดา และนายแพทย์กมล  สินธวานนท์ อายุของเอกสารระหว่าง พ.ศ. 2507 - 2552 รวม 4 กล่อง

หมายเลขอ้างอิง

ออ 2.3

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

ออ 2.3

1.2 ชื่อเอกสาร

ประวัติบุคคลสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

พ.ศ.2507-2552

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A