ระบบสืบค้น พิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายการปฏิบัติงานผดุงครรภ์-ปีพ.ศ.2510-2541

เอกสารของนางนิยม มุทาวัน ผดุงครรภ์ยุคบุกเบิกของจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบเอกสารชุดนี้จากงานสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness seminar) เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชนประจำปี 2552 ลักษณะของเอกสารเป็นกระดาษแผ่นและภาพถ่าย สมัยที่ท่านทำงานเป็นผดุงครรภ์ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ อายุของเอกสารอยู่ระหว่างประมาณ พ.ศ. 2510 - 2541 รวม 1 กล่อง

หมายเลขอ้างอิง

สบ 7

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

สบ 7

1.2 ชื่อเอกสาร

นางนิยม มุทาวัน

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

พ.ศ. 2510 - 2541

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

ระดับกลุ่ม

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

กล่องเอกสารขนาด 13 x 39 x 27 เซนติเมตร จำนวน 1 กล่อง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

นางนิยม มุทาวัน

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

นางนิยม มุทาวัน เกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่ 1138 ถ.พรหมราช คุ้มวัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บิดาชื่อนายสุก จินาเสน มีอาชีพรับราชการ มารดาชื่อนางหมาย จินาเสน มีอาชีพแม่บ้าน สมรสกับนายนนท์ มุทาวัน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 569 ถ.เจริญผล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 นางนิยมได้รับการศึกษาชั้นประถม (ป.4) ที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม พ.ศ. 2483 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี และ พ.ศ. 2485 จบการศึกษาหลักสูตรผดุงครรภ์ วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร ด้านการงาน พ.ศ. 2484 สมัครเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. 2486 สมัครเป็นผดุงครรภ์ ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2487 – 2518 บรรจุเป็นผดุงครรภ์ที่สุขศาลา ชั้น 1 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (อยู่ทำงาน 2 เดือน) จากนั้นเป็นผดุงครรภ์ที่สุขศาลาชั้น 2 อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบัน จ.อำนาจเจริญ) ไปปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี และปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์และอนามัย อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี หลังจาก พ.ศ. 2519 แล้วลาออกจากราชการ เพื่อสมัครมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานดีเด่น พ.ศ. 2535 เป็นสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และได้รับพระราชทานเหรียญสมนาคุณ ชั้น 2 พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่น สาขาแม่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2549 เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอำนาจเจริญ และเป็นกรรมการบริหารโรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ภาคเอกชน) ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นกรรมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตจังหวัดอำนาจเจริญ และทำธุรกิจร้านขายยาสามัญประจำบ้าน

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)) ชั้น 1, 4 (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2590 2364-5, 0 2590 1352 โทรสาร : 0 2590 1498 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com เว็บไซต์ : www.naph.or.th

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A