ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

กระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.2544 - 2546

เอกสาร กระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .. ประกอบด้วย  1.ข่าวนสพ.มติชน วันที่ 1 ส.ค. 44 เรื่อง หนุนยันฉีกซอง2.กรอบความคิดเกี่ยวกับความหมายของคำว่า สุขภาพดี โดยพระธรรมปิฎก 3.สปรส. กับ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสำเนาลายมือ เราไม่มีเวลาที่จะทะเลาะกัน โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี 4.ข่าว นสพ.มติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่19 ก.ค. 2544 เรื่อง พิจารณ์ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และจิตวิญญาณ รุ่มรวยอักขระ สาระสับสน และคำวิพากษ์ “[ร่าง] กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ  5.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2544[9 ตุลาคม 2544] 6.กฎหมายร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ...
7.การทบทวนความหมายของคำและนิยามทางวิชาการและในภาคปฏิบัติการของกลุ่มคำที่ใช้ในการร่างหลักการของร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 8.Board สวสส. พ. 30 ต.ค.45 [เป็นลายมือเขียนด้วยปากกาหมึกสีดำ] 9.ความคืบหน้าในการทำงานผลักดันร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  [13 พฤศจิกายน 2545] 10.สรุปการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 [วันที่ 22 มกราคม 2546] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 54 หน้า  

หมายเลขอ้างอิง

(1) สช 2.3/11.7

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(1) สช 2.3/11.7

1.2 ชื่อเอกสาร

กระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.2544 - 2546

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

ปีพ.ศ.2544 - 2546

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A