ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

การประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.2545

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2545] ประกอบด้วย 1.บทความ พ.ร.บ. สุขภาพ : ฝัน ใกล้เป็นจริง โดย สันต์ หัตถีรัตน์ 2.สภาวิชาชีพด้านสุขภาพผู้เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 3.ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนในร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มีลายมือเขียนด้วยดินสอของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี 4.คู่มือเพื่อรู้จักและเข้าใจร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ "สุขธรรมนูญ" เพื่อปฏิรูปสุขภาพคนไทย 5.บทที่ 10 กลไกของระบบสุขภาพใหม่ 6.พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ คิดก่อต่อช่วยด้วยสร้างนำซ่อม 7.ฉบับที่ 1 แนะนำร่าง พ.ร.บ. ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 77 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(1) สช 2.3/4

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(1) สช 2.3/4

1.2 ชื่อเอกสาร

การประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.2545

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

ปีพ.ศ.2545

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A