ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.2545

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [ 15 มี.ค. 45  ] ประกอบด้วย  1.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ... [ปรับปรุงครั้งที่ 1 : 24 เม.ย. 45 ] 2.ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ... 3.ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ โดย สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 4.เสนอพิจารณาตัดคำว่า จิตวิญญาณ จาก พ.ร.บ. โดยมูลนิธิพุทธธรรม 5.คำชี้แจงในการยื่นความจำนงแสดงความคิดเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวันที่ 9 สิงหาคม 2545 6.คำแนะนำของกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร [29 สิงหาคม 2545] 7.ความคืบหน้าการจัดทำ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ [24 มกราคม 2546ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 104 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(1) สช 2.3/7.2

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(1) สช 2.3/7.2

1.2 ชื่อเอกสาร

ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.2545

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

ปีพ.ศ.2545

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A