ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

แนวคิดสำคัญในการพัฒนาบริการสุขภาพ ปีพ.ศ.2546

เอกสาร กรรมการพัฒนากำลังคน [คปรส.] เรื่อง แนวคิดสำคัญในการพัฒนาบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 1.[เอกสารฉบับร่าง] แนวคิดคณะกรรมการต่อเรื่องบริการสุขภาพ กำลังคนด้านสาธารณสุข 2.วาระการประชุม  คณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1 / 2546  วันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3.ข้อเสนอแผนพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน [ฉบับร่างครั้งที่ 1] เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 17 เมษายน 2546 โดย นพ.สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ 4.[ร่าง] สรุปประเด็นสำคัญเพื่อพิจารณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและบุคลากรสุขภาพที่จำเป็นในอนาคต [ฉบับวันที่ 1 พ.ค. 2546]  5.กรอบการเตรียมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เฉพาะประเด็น ปี 2546 “การจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน” ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 133 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(1) สช 2.3/15.2

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(1) สช 2.3/15.2

1.2 ชื่อเอกสาร

แนวคิดสำคัญในการพัฒนาบริการสุขภาพ ปีพ.ศ.2546

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

ปีพ.ศ.2546

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A