ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

มติการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.2546

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องมติการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ [5 กุมภาพันธ์ 2546] ประกอบด้วย 1.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง ,พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ฉบับที่ ..] 2.ร่างแผนปฏิบัติการจัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ช่วง 2547 – 48
3.ร่าง พ.ร.บ.ยา..ไม่ได้มีความทันสมัยอย่างที่ใคร ๆ คิด โดย ศ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 4.ประชุมปรึกษาหารือร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [15 พ.ย. 46] นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์  เป็นประธาน 5.ความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 6.จากกรอบความคิดสู่ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 7.เกาะติดกฤษฎีกา ฉบับที่ 1  12 / 2547 - 2548 8.นโยบายสาธารณะกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ [16 ก.พ. 2548] 9.วารสาร เวทีปฏิรูป ปีที่ 5 ฉบับที่ 41 ม.ค. – ก.พ. 2548 10.การเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ฉบับปรับปรุง [ 9 มี.ค. 48] 11.การจัดทำแผนนิติบัญญัติ [ 22 มี.ค. 48]
12.บทคัดย่อรายงานวิจัย สิทธิในสุขภาพ : จากเสรี นิยมสู่ชุมชนนิยม ? โดยศรีประภา เพชรมีศรี 13.กระบวนการตราพระราชบัญญัติ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 126 หน้า  

หมายเลขอ้างอิง

(1) สช 2.3/7.3

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(1) สช 2.3/7.3

1.2 ชื่อเอกสาร

มติการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.2546

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

ปีพ.ศ.2546

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A