ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

ข้อตกลงในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องย่อยวิชาการ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2546 [7 – 8 สิงหาคม 2546]

เอกสาร กรรมการพัฒนากำลังคน [คปรส.] เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องย่อยวิชาการ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2546 [7 – 8 สิงหาคม 2546] ประกอบด้วย 1.แนวกล่าวเปิดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นการจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน [24 กรกฎาคม 2546] 2.ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุม [1 กรกฎาคม 2546] 3.ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น [9 ก.ค. 2546] 4.ส่งเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็น “การจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน” [17 กรกฎาคม 2546] 5.[ร่าง] ข้อเสนอ “การจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน” เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 24 กรกฎาคม 2546 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพ ฯ 6.บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1 / 2546 วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2546 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมสุขภาพจิต 7.สรุปสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านกำลังคน [นพ.สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ , พินทุสร  เหมพิสุทธิ์ [มกราคม 2547] 8.เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขภายในประเทศไทย [3 กุมภาพันธ์ 2547] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 128 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(1) สช 2.3/15.3

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(1) สช 2.3/15.3

1.2 ชื่อเอกสาร

ข้อตกลงในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องย่อยวิชาการ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2546 [7 – 8 สิงหาคม 2546]

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

ปีพ.ศ.2546-2547

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A