ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

รายงานการศึกษาเรื่อง โครงการทางกฎหมายและทางบริหารของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และข้อเสนอกลไกการจัดการเชิงสถาบัน ปีพ.ศ.2547

เอกสารรายงานการศึกษา เรื่อง โครงการทางกฎหมายและทางบริหารของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และข้อเสนอกลไกการจัดการเชิงสถาบัน ประกอบด้วย 1.หนังสือขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา  [26 มี.ค. 2547] 2.เชิญระดมสมองบทบาทของวัดและพุทธบริษัท ต่อกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ [28 เม.ย. 2547] 3.ระบบสุขภาพในอนาคต [13 พฤษภาคม 2547] 4.การพัฒนาฐานการเรียนรู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม [27 กันยายน 2547] 5.รายงานผลการศึกษา พันธกิจ สวรส.ในอนาคต ตอบสนองเป้าประสงค์ในอนาคตในช่วงระยะเวลา 5 ปี [พ.ศ.2548 – 2552] โดย ดร.ฉัตรวรัญ  องคสิงห์ เสนอ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข [กรกฎาคม 2547  ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 1 แฟ้ม จำนวน 140 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(1) สช 2.3/16.3

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(1) สช 2.3/16.3

1.2 ชื่อเอกสาร

รายงานการศึกษาเรื่อง โครงการทางกฎหมายและทางบริหารของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และข้อเสนอกลไกการจัดการเชิงสถาบัน ปีพ.ศ.2547

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

ปีพ.ศ. 2547

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A