ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

วิวัฒนาการของมนุษย์และประวัติศาสตร์การแพทย์ของโลก ปีพ.ศ.2552

เอกสารส่วนบุคคลของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว กลุ่มนี้เป็นเอกสารที่ได้รับจากการจัดสัมมนาผู้รู้เห็นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นข้อมูลวิวัฒนาการของมนุษย์ ประวัติศาสตร์การแพทย์ของโลก ภาพการรับเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 90 ปี กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ของท่าน ภาพการเข้าพบ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อขอสัมภาษณ์ และกิจกรรมการเข้าไปจัดทำทะเบียนเอกสารที่บ้านของท่าน โดยเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ลักษณะของข้อมูลประกอบด้วยเอกสารแผ่น ภาพถ่าย สำเนาหนังสือ ซีดี และแถบบันทึกเสียง รวม 2 กล่อง

หมายเลขอ้างอิง

สบ 1.1 - 1.2

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

สบ 1.1 - 1.2

1.2 ชื่อเอกสาร

ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

พ.ศ. 2494 – 2552

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

ระดับกลุ่ม

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

กล่องเอกสารขนาด 13 x 39 x 27 เซนติเมตร จำนวน 1 กล่อง และกล่องขนาด 25 x 33 x 8 เซนติเมตร จำนวน 1 กล่อง 1.5.2 แฟ้มขนาด 24 x 37½ x 2 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) จำนวน 7 แฟ้ม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 ณ บ้านเลขที่ 2245 ถนนรองเมืองซอย 4 (ปัจจุบันเรียกซอย 1) อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร จบชั้นมัธยมศึกษา 1-8 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และจบการศึกษาแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2478 และดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ แพทย์ปราบอหิวาตกโรค จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิง โรงพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาล แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์) ประธานกรรมการคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประธานสภามหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นกรรมการมูลนิ 17 แห่ง

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

เอกสารส่วนบุคคลของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว กลุ่มนี้เป็นเอกสารที่ได้รับจากการจัดสัมมนาผู้รู้เห็นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นสำเนาลายมือเขียนของท่านเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์และประวัติศาสตร์การแพทย์ของโลก ซีดีไฟล์ภาพการเข้าร่วมงานครบรอบ 90 ปี กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 และบัญชีสำรวจเอกสารที่จัดเก็บที่บ้านของท่านซึ่งได้จัดทำขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 จำนวน 1 เล่ม ลักษณะของข้อมูลเป็นซีดีภาพถ่าย สำเนาหนังสือเก่า ซีดีไฟล์เอกสาร รวม 2 กล่อง

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

กล่องที่ 1 มีเนื้อหาของเอกสารเป็นเอกสารประวัติศาสตร์การแพทย์ของโลกโดยย่อที่ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เขียนด้วยลายมือและใช้ประกอบในการเข้าร่วมสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness Seminar) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551 สำเนาหนังสือทางประวัติศาสตร์ที่จัดเก็บที่บ้านของท่าน ได้แก่ เม็งรายรำลึก การสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยกับชาติจีน และบัญชีสำรวจเอกสารที่จัดทำแล้ว จำนวน 1 เล่ม กล่องที่ 2 ซีดีไฟล์ภาพศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ไปร่วมงานประชุมกระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 90 ปี และงานวัน อสม. แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2552 มีภาพฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กราบคารวะคุณพ่อเสม แถบบันทึกเสียงสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว วันอังคารที่ 9 กันยายน 2551 ที่บ้านซอยสุขุมวิท 93 โดยทีมงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย และ CD ไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง และแถบบันทึกเสียง การทำกิจกรรมที่บ้านศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ตลอดปี พ.ศ. 2551

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

เอกสารกลุ่มนี้มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลและประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์จะจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคลตลอดไป

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

เอกสารสำคัญของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ที่ยังไม่ได้รับบริจาคจากท่านยังมีอีกจำนวนมาก

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

การจัดเรียงเอกสารจัดแยกตามรูปลักษณ์ คือ กระดาษแผ่น หนังสือ และซีดี (ไฟล์ภาพและเสียง)

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

เอกสารให้บริการเฉพาะภายในห้องอ่านเท่านั้นไม่อนุญาตให้นำออกจากห้องใช้บริการ

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดทำสำเนาให้และเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติกำหนด

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทยและอังกฤษ

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

สำเนาหนังสือ กระดาษแผ่น สำเนาเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ ซีดี และแถบบันทึกเสียง

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

คำอธิบายเอกสาร บัญชีสำรวจเอกสาร และสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)) ชั้น 1, 4 (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2590 2364-5, 0 2590 1352 โทรสาร : 0 2590 1498 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com เว็บไซต์ : www.naph.or.th

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

-

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

-

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

-

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

แบบคำอธิบายเอกสารนี้ใช้ข้อมูลตาม ISAD(G) (General International Standard Archival Description)

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

การเข้าใช้เอกสารให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้เอกสารของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552