ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

สรุปแผนการดำเนินงาน สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข [29 เมษายน 2543]

ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อำพล จินดาวัฒนะ) พระกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2543 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน 1.สรุปแผนการดำเนินงาน สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข [29 เมษายน 2543] 2.สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นจากกลุ่มย่อย การประชุมสัมมนาระดับชาติ "ระบบสุขภาพที่คนไทยต้องการ" 3.ร่าง ข้อสรุปจากการระดมสมอง สภาพทั่วไปของสภาวะสุขภาพ / ระบบสุขภาพ ที่อยากเห็น 4.ร่าง ผังการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 3 "ภูมิปัญญาประชาคม....สู่สุขภาพประชาชาติไทย"[วันที่ 15 / 17 สิงหาคม 2543] 5.ร่าง "ปฏิรูประบบสุขภาพ : ขั้นตอนและจังหวะก้าว [13.15 -15.15 น. วันที่ 17 ส.ค. 2543] 6.ร่าง ประกาศรับสมัครพนักงาน สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ [สปรส.] จำนวน 7 ตำแหน่ง 7.ส่งสรุปสาระสำคัญและขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [วันที่ 29 เมษายน 2543] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 88 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(2) สช 1.1/9

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(2) สช 1.1/9

1.2 ชื่อเอกสาร

สรุปแผนการดำเนินงาน สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข [29 เมษายน 2543]

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

2543

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A