ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

เอกสารคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [4]

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ[4] ประกอบด้วย
1.สำเนาข่าว นสพ.ผู้จัดการ วันที่ 24 พ.ค. 2543 หน้า 13 2.หมอยาอีสานดิ้นสลัดคราบเถื่อน จี้สาธารณสุขออกกฎหมายรับรอง 3.ประเด็นสำคัญใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 4.เอกสารประกอบการประชุม [ปรึกษาหารือการ เคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มิถุนายน 2543] 5.[ร่าง] คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติที่ ..../ 2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 6.สรุปรายงานการหารือเกี่ยวกับการทำงานของคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ [4 กันยายน 2543] 7.รายงานการประชุมระดมสมองสู่การยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 8.ผลการหารือของแกนหลักในยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 80 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(1) สช 2.3/11.2

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(1) สช 2.3/11.2

1.2 ชื่อเอกสาร

เอกสารคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [4]

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

ปีพ.ศ.2543

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A