ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

พระราชบัญญัติสุขภาพ แกนปฏิรูป

เอกสารร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ แกนปฏิรูป ประกอบด้วย 1.มติการประชุมคณะอนุกรรมการ / คณะทำงานสื่อสารสาธารณะเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2543 [27 กันยายน] เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2.แผนสร้างความร่วมมือทางสังคมเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 3.รายงานทบทวนความรู้เรื่อง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดย ผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์,นพ.อนุวิทย์ สจริยกุล,นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 4.ขอเชิญร่วมประชุม ปรึกษาหารือ เรื่องการเคลื่อนไหวงานปฏิรูประบบสุขภาพ [1 ม.ค. 2544] 5.ขอเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือ [30 พ.ค. 2546] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 120 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(1) สช 2.5/1.1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(1) สช 2.5/1.1

1.2 ชื่อเอกสาร

พระราชบัญญัติสุขภาพ แกนปฏิรูป

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

2543-2546

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A