ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

สมุดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ปีพ.ศ.2525-2527

เอกสารของนายชัยพร จันทร์หอม ได้รับมอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานสัมมนาผู้รู้เห็น เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2552 ลักษณะเป็นสมุดบันทึก เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบัติราชการในด้านสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น อายุเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2525 - 2527 รวม 1 กล่อง

หมายเลขอ้างอิง

สบ 9

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

สบ 9

1.2 ชื่อเอกสาร

นายชัยพร จันทร์หอม

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

พ.ศ. 2525 – 2527

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

ระดับกลุ่ม

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

กล่องเอกสารขนาด 13 x 39 x 27 เซนติเมตร จำนวน 1 กล่อง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

นายชัยพร จันทร์หอม

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

พ.ศ. 2518 จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง พ.ศ. 2519 ประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมการสาธารณสุขภาคใต้ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2527 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านการงาน พ.ศ. 2520 เป็นพนักงานอนามัยสถานีอนามัยลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พ.ศ. 2527 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายงานพัฒนาสาธารณสุข จังหวัดตรัง งานด้านอื่น ๆ พ.ศ. 2525 – 2540 ชมรมเพื่อร่วมพัฒนาภาคใต้ แบบประชาชนมีส่วนร่วม พ.ศ. 2535 ร่วมผลักดันการปฏิรูปการเมือง ผลักดันรัฐธรรมนูญ พ.ศ. – ร่วมผลักดันงานแลกเปลี่ยนด้านสาธารณสุข จัดอัตรากำลังคนด้านสาธารณสุข เพื่อลงพื้นที่กระจายให้เกิดความเป็นธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ธุรกันดาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ พ.ศ. 2547 เกษียณราชการก่อนกำหนด เกียรติประวัติ พ.ศ. - แต่งเพลงมาร์ชสาธารณสุข ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ ในงานสาธารณสุขประจำปี

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

เอกสารส่วนบุคคลชุดนี้ เป็นเอกสารที่นายชัยพร จันทร์หอมส่งมอบให้หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ในงานสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness seminar) เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ณ ห้อง Meeting Room 3 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2552 ลักษณะของเอกสารเป็นสมุดบันทึก เนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนในภาคใต้

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

นายชัยพร จันทร์หอม

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

เอกสารของนายชัยพร จันทร์หอม ได้รับมอบในงานสัมมนาผู้รู้เห็น เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ในงานมหกรรมสุขภาพ 2552 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เจ้าของเอกสารจดบันทึกชีวิตการทำงานราชการตามสถานีอนามัย ประกอบด้วย รหัส (9) สบ 9.1 สมุดบันทึก พ.ศ. 2526 ชื่อ ปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ. 2526 รหัส (9) สบ 9.2 สมุดบันทึก พ.ศ. 2527 ชื่อ Jolly Diary

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

เอกสารชุดนี้มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน เพราะเป็นสมุดบันทึกของคนตัวเล็กตัวน้อยที่มุ่งเสียสละเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านสาธารณสุขและการเมืองท้องถิ่น

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

จัดเรียงตามรูปลักษณ์ของเอกสาร คือ สมุดบันทึก และเรียงตามวัน เดือน ปีของเอกสาร

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

เอกสารให้บริการเฉพาะภายในห้องอ่านเท่านั้นไม่อนุญาตให้นำออกจากห้องใช้บริการ

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดทำสำเนาให้และเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยกำหนด

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทยและอังกฤษ

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

สมุดบันทึก

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

คำอธิบายเอกสาร บัญชีสำรวจเอกสาร และสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)) ชั้น 1, 4 (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2590 2364-5, 0 2590 1352 โทรสาร : 0 2590 1498 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com เว็บไซต์ : www.naph.or.th

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

แบบคำอธิบายเอกสารนี้ใช้ข้อมูลตาม ISAD (G) : General International Standard Archival Description

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

การเข้าใช้เอกสารให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้เอกสารของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553