ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

สมุดบันทึก (DIARY) และภาพอัตชีวประวัติ ปีพ.ศ.2492-2530

เอกสารส่วนบุคคลของนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ได้รับบริจาคจากท่านเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นสมุดบันทึกส่วนตัวที่ท่านบันทึกขึ้นระหว่างรับราชการจนเกษียณ เป็นลายมือเขียนที่ท่านบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คนที่เกี่ยวข้องทั้งที่ชอบและไม่ชอบ ซีดีไฟล์ภาพถ่ายตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน นักศึกษา จนกระทั่งรับราชการ การศึกษาดูงาน และเกษียณอายุราชการ มีลักษณะเป็นสมุดบันทึก กระดาษแผ่น และซีดี รวม 2 กล่อง อายุเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2492 - 2530

หมายเลขอ้างอิง

สบ 2.1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

สบ 2.1

1.2 ชื่อเอกสาร

สมุดบันทึก (DIARY) และภาพอัตชีวประวัติ ปีพ.ศ.2492-2530

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

ปีพ.ศ.2492-2530

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A