ระบบสืบค้น งานวิจัย

สถาบัตยกรรมกับการเยียวยา

Jain Malkin สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบสถานพยาบาลกล่าวไว้ว่า 

“There is no doubt that the quality of the environment can enhance or retard healing.” 

(คุณภาพของสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเร่งหรือหน่วงเหนี่ยวการเยียวยาได้อย่างไม่ต้องสงสัย)


        ด้วยแนวคิดนี้ ทำให้การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาได้รับความสนใจและให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะสถานพยาบาลในประเทศไทยที่มีการซ่อมบำรุง/ปรับปรุงอาคารเก่าที่มีอยู่มากมาย ประกอบกับการขยายตัวของระบบบริการยังมีความต้องการอาคารสำหรับงานบริการสาธารณสุขเป็นอย่างมาก แต่ยังขาดองค์ความรู้ที่เป็นหลักการ และแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเยียวยา 

        สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ได้ริเริ่ม โครงการการออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา (Healthcare Healing Environment Design) เพื่อสำรวจสภาพของสิ่งแวดล้อมและศึกษาแนวทางการออกแบบโครงสร้าง/ภูมิสถาปัตยกรรม ที่เอื้อต่อการเยียวยา/ส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยออกแบบชุดรูปแบบการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Assessment Tool) และพัฒนาเป็นต้นแบบ (Model) สำหรับการออกแบบสถานพยาบาลที่เอื้อต่อการเยียวยา/ส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยต่อไป