ระบบสืบค้น งานวิจัย

การตายอย่างสันติ

         เรียนรู้การตายอย่างสันติ เชื่อมโยงมิติแห่งสุขภาวะ

        กระแสความตื่นตัวในเรื่องการตายอย่างสันติเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับความตระหนักถึงข้อจำกัดของกระบวนทัศน์กระแสหลักและความจำเป็นใน การปรับกระบวนทัศน์ ที่จะทำให้มิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสังคม วัฒนธรรม และมิติทางจิตวิญญาณกลับมีความสำคัญขึ้นมา การปรับกระบวนทัศน์เรื่องความตายจึงเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ด้านสุขภาพที่มองชีวิตและสุขภาพเชื่อมโยงไปสู่ปัญญาทางศาสนธรรมหรือมิติทาง จิตวิญญาณ 

        นอกจากนี้การเกี่ยวข้องกับความตายและการตายเป็นโอกาสสำคัญที่มนุษย์จะได้ เรียนรู้คุณค่าและความหมายของชีวิตได้อย่างดีที่สุด เพราะในวาระที่มนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับความตายไม่ว่าจะเป็นความตายของคน รู้จัก ญาติมิตรอันเป็นที่รัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตายของตนเองนั้น ค่านิยมสมมติและการปรุงแต่งต่าง ๆ ดูจะหมดพลังและเสื่อมมนต์ขลังที่จะครอบงำมนุษย์ การเผชิญหน้ากับความตายจึงเป็นโอกาสสำคัญที่สังคมจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่เฉพาะแต่ในสังคมทั่วไปเท่านั้น หากยังรวมถึงสถาบันหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ โดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) จะเน้นเป็นกลุ่มสำคัญของโครงการ ได้แก่ สถาบันทางการแพทย์ โรงเรียนแพทย์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดการร่วมเรียนรู้ในการเผชิญหน้ากับความตาย และเกิดความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเพื่อการตายอย่างสันติร่วมกัน

หมายเลขอ้างอิง

N/A

ผลการวิจัยและการเผยแพร่

การตายในคริสตศาสนา.pdf
การตายในความหมายของพุทธศาสนาแบบทิเบต.pdf
_ความตายในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม__พระไพศาล_วิสาโล.pdf
การอบรมเชิงปฏิบัติการ_20-22_มี.ค.49.doc
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน.pdf
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวม้ง.pdf
ความตายในกลุ่มชาติพันธุ์__ม้ง_โดย_อธิตา_สุนทโรทก.doc
ความตายในมิติเชิงวัฒนธรรม.pdf
ความตายในมิติประวัติศาสตร์.pdf
ความตายและการตายในพุทธศาสนา.pdf
โครงการกระบวนทัศน์ความตาย.doc
โครงการจัดทำแผนแม่บทการตายอย่างสันติ.pdf
โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณและการตายอย่างสันติ.pdf
ชีวิตและความตายในระบบการแพทย์.pdf
ทัศนคติต่อความตายในสังคมไทยฯ_โดย_นภนาท_อนุพงศ์พัฒน์.doc
ทัศนะเรื่องความตายในศาสนาอิสลาม.pdf
ผี-พราหมณ์กับความเชื่อเรื่องความตายในสังคมไทย.pdf
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย.pdf
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยง..pdf
พิธีกรรมความตายของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ.pdf
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย_1.pdf
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย_2.pdf
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย_3.pdf
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย4.pdf
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย5.pdf
สถานการณ์ความตาย.pdf
เสวนาคนรุ่นใหม่ถามหาความหมายของความตาย.pdf
สัมภาษณ์_นพ.โกมาตร_จึงเสถียรทรัพย์__เรียนรู้การตายอย่างสงบงาม__จดหมายข่าวมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.pdf