สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
โดย Banthita
May 11, 2021
"วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น" ประกอบด้วยเนื้อหา แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติชีวิตดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"

โดย ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย ในวันที่ 21 มกราคม 2563 

ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จ.นนทบุรี
-----------------------------------------------------
แผนงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขFeatured Images
Featured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง