ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติกล่าวให้โอวาทนักศึกษาฝึกงาน