นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน
โดย Admin istrator
Feb 15, 2024

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง การจัดหาเอกสาร ระบบการจัดเก็บและค้นคืน การให้บริการและการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุและงานพิพิธภัณฑ์

Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง