รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
โดย Admin istrator
Nov 28, 2023

     หนังสือรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย (Health Financing in Thailand) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารโลก เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2536 ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ท แอนด์ โปโลคลับ จังหวัดเพชรบุรี

     การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความพยายามเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดมากขึ้นในการดำเนินการปฏิรูประบบการคลังสาธารณสุขของประเทศเพื่อนำไปสู่การบรรลุหลักประกันทางด้านสุขภาพสำหรับประชาชนรวมทั้งการปรับโครงการด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและเสมอภาค รวมทั้งครอบคลุมประชาชนได้อย่างทั่งถึง อย่างไรก็ดีแม้ว่าผลการสัมมนาจะยังไม่ก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในทันที อย่างน้อยก็จะช่วยสะสมองค์ความรู้ในส่วนที่จะทำให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะผนึกกำลังเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 

Featured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง