คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
โดย Admin istrator
Mar 09, 2023

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ โดยมี คุณรุ่งทิวา นงนุช เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การอ่านและวิเคราะห์เอกสารตำราเวชกรรม"

Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง